SIKÇA SORULAN SORULAR

Otomatik Katılım hakkında detaylı bilgi almak için formu doldurun, size ulaşalım!

Çalışan İşverenOtomatik katılım sistemi nedir, ne zaman yürürlüğe girecek?

Otomatik katılım, çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dâhil edilmesi uygulamasıdır. İşyeri büyüklüğü göz önünde bulundurularak kademeli olarak geçiş yapılacak otomatik katılım uygulması , 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda değişiklik yapan 6740 sayılı Kanun ile 25.08.2016 tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Otomatik Katılım sistemine hangi çalışanlar dahil olacaktır?
 • Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi
 • 45 yaşını doldurmamış
 • Kamu (4c) ve özel sektör (4a) çalışanları ve çalışmaya yeni başlayacaklar otomatik katılım sistemine dâhil olacaktır.
 • Ayrıca, TBMM Genel Kurulu'nda 09.01.2017 tarihinde 1/796 esas numarası ile kabul edilen kanun tasarısı çerçevesinde, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandık çalışanlarının da sisteme dahil edilmesi ön görülmektedir.
Otomatik Katılım sistemine hangi işverenler dahil olacak?
 • 1.1.2017 itibarıyla 4a kapsamındaki çalışanların bağlı bulunduğu işyerinin çalışan sayısı göz önünde bulundurularak, Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen çalışan sayısına göre sisteme dâhil edilecektir.
 • Yıllar itibarıyla çalışan sayısı kademeli olarak aşağıya indirilecektir.
 • Çalışanların otomatik katılıma dahil olma şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre Sosyal Sigorta Kurumu ( SGK)'na yapılan bildirime göre işverene bağlı olarak çalışan sayısı hesabı yapılır. Çalışan sayısı tespit edilirken, kapsama alınma tarihinde en güncel SGK verisi (net çalışan sayısı) göz önünde bulundurulur. Kapsama alınma tarihini izleyen dönemler bakımından ise bu tarihi izleyen takvim yılı başları esas alınır.
 • 4b kapsamındaki çalışanlar
 • Özel sektörde beş kişinin altında çalışana sahip işverenler, bu aşamada sistem kapsamına dâhil edilmemiştir.
 • İşveren bazında kademeli geçiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir:
1000 ve üzeri çalışanı olan özel sektör şirketleri 01 Ocak 2017
250-999 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri ve kamu kuruluşları (genel ve özel bütçeli idareler) 01 Nisan 2017
100-249 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri 01 Temmuz 2017
50-99 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri, Mahalli idareler ve KİT'ler (Kamu İktisadi Teşebbüsü) 01 Ocak 2018
10-49 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri 01 Temmuz 2018
5-9 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri 01 Ocak 2019
Otomatik katılım kapsamına dahil olan bir işyerinde çalışan sayısının, işyerinin kapsam dışında kalacak şekilde azalması durumunda ne olur?

Bir defa kapsama alınan işyerinin çalışan sayısında, kapsama alınma tarihini müteakip gerçekleşen değişiklikler dikkate alınmaz. (Örneğin otomatik katılım sisteminin 1000 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde uygulanacağı varsayımında 01.01.2017 tarihinde 1000 çalışanı olan bir işverenin, 2 ay sonra çalışan sayısı 998'e düşerse, bu işveren otomatik katılım sisteminde kalmaya devam edecektir)

Kademeli (tedrici) katılım tarihinde (3) nolu sorunun yanıtında belirtilen sayıda çalışanı bulunmayan ancak söz konusu kademeli katılım tarihinde gerekli çalışan sayısına ileri bir tarihte ulaşan bir işyeri, sisteme dahil olmak için müteakip takvim yılı başını bekler. İşyerlerinin çalışan sayısına göre kapsama alınması sadece tedrici katılım tarihinde aranan çalışan sayısına sahip olması halinde mümkündür. Örneğin;

Tarih 01.04.2017 01.07.2017 Kapsam Tarihi
Çalışan Sayısı 200 240 01.07.2017
Çalışan Sayısı 200 260* 01.01.2018

*02.04.2017-30.06.2017 tarihleri aralığında en güncel SGK kaydına göre (250-999) çalışana ulaşsa dahi kapsama alınmaz.

İşverenler otomatik katılım sistemine dahil olup olmadıklarını belirlemek amacıyla çalışan sayısını nasıl hesaplamalıdır?

Çalışanların otomatik katılıma dahil olma şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın ilgili işverene bağlı tüm çalışan sayısı dikkate alınır. (45 yaş altı/ üstü çalışan sayısı, yerli/yabancı/yurtdışında çalışan, şubelerdeki ve/veya birden fazla işyeri noktasında çalışan ayrımı yapılmaksızın.)

Şirketler topluluğu veya holding niteliğinde olan yapıların tek bir çatı altında Otomatik Katılım kapsamında değerlendirilmesi söz konusu olacak mı?

Otomatik katılım kapsamında her bir işveren için ayrı tüzel kişilik olarak vergi kimlik kartı bazındaki çalışan sayısının dikkate alınması beklenmektedir. Bir çalışanın aynı işverene bağlı olarak tek bir hizmet akdi kapsamında birden fazla işyerinde çalışması ve çalışana tek bir ücret ödemesi yapılması halinde, çalışan işvereni tarafından tek bir emeklilik planına dâhil edilir. Bir çalışanın aynı işverene bağlı olarak birden fazla işyerinde çalışması ve her bir işyeri için işvereni ile ayrı hizmet akdi bulunması ve her bir akit kapsamında ayrı ayrı ücret ödemesi yapılması halinde, çalışan işvereni tarafından her bir işyeri için çalışanlara sunulan ilgili emeklilik planına ayrı ayrı dâhil edilir. Bir çalışanın aynı işverene bağlı olarak tek bir hizmet akdi kapsamında birden fazla işyerinde çalışması ve çalışana her bir işyeri kapsamında ayrı ayrı ücret ödemesi yapılması halinde, çalışan işvereni tarafından her bir işyeri için çalışanlara sunulan ilgili emeklilik planına ayrı ayrı dâhil edilir.

İçinde aynı veya farklı lokasyonlarda birden fazla işyeri barındıran işverenler Otomatik Katılım kapsamında değerlendirilecek mi?

Birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulur ve tek bir çatı altında otomatik katılıma dahil edilir.

İşverenin yükümlülükleri nelerdir?

a. Emeklilik şirketinin seçimi
Otomatik katılım sistemine dahil olma şartı taşıyan 5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamındaki her işveren çalışanları adına bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmakla yükümlüdür. Otomatik katılım sistemine dahil olan her işveren, çalışanları adına, bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmak ve mevzuattaki kriterlere uyan çalışanları bu plana dahil etmekle yükümlüdür. Şirket seçiminde, hizmet kalitesi, ve çalışanlara sağlanan avantajlar göz önünde bulundurularak tercihte bulunulmalıdır.

b. Fonların Seçimi
İşveren, sisteme giriş esnasında çalışandan faizli/faizsiz fon tercihini alır, tercihte bulunmayan çalışanları için söz konusu tercihi yapar. Çalışanın fon tercihlerinin, işverenin şirket ile yapacağı sözleşme kapsamında doğrudan emeklilik şirketine bildirilmesi de kararlaştırılabilir.

c. Katkı payının ödenmesi
İşveren, çalışanların maaşlarından prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın minimum %3'ü olmak kaydıyla kesinti yaparak, bu tutarı en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden ilk iş günü emeklilik şirketine aktarmakla yükümlüdür.
Ayrıca, çalışanların sisteme dâhil olması için, Kanun ve alt düzenlemeler kapsamındaki gerekli tüm bilgileri hazırlayarak şirkete bildirmek ve aylık olarak bu datayı şirkete iletmekle yükümlüdür.

d. Devir İmkanı
İşveren operasyonel gereklilikleri dikkate alarak, şirket seçimi ve katkı payının kesilmesi hariç diğer yükümlülüklerinin icrasını emeklilik şirketine bırakabilir.

e. Bilgilendirme
Çalışanların sisteme dâhil oluğuna ilişkin bilgilendirmede bulunmakla yükümlüdür.

Ücret ödeme günü hakkında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Emeklilik sözleşmesinde farklı çalışan grupları için (örn. mavi yaka, beyaz yaka vb.) bir veya birden fazla ücret ödeme günü belirlenebilir.

Çalışanların ücretinden kesilen katkı payları ücret ödeme gününü takip eden işgünü emeklilik şirketinin hesabına nakden ödenir. İşverenin aynı çalışan için ilgili dönem içinde birden fazla tarihte ücret ödemesi yapması halinde (İkramiye, bonus, maaş farkı vb.) söz konusu tutara denk gelen katkı payı tutarı, ilgili ödeme tarihinde veya en geç müteakip ücret ödeme gününü takip eden iş gününe kadar emeklilik şirketine iletilir. Tutarlar ait olduğu ücret ödeme dönemiyle ilişkili katkı payı olarak emeklilik şirketine iletilir.

Emeklilik şirketleri katkı payının nakden ödendiği günü ve sözleşmede belirlenen ücret ödeme gününü ayrı ayrı takip eder.

Katkı payları çalışanların ücretinden kesinti yapılmak suretiyle sözleşmede belirlenen ücret ödeme günü öncesinde emeklilik şirketine ödenebilir, ancak katkı payları her durumda ücret ödeme gününü müteakip işgünü emeklilik şirketine iletilmelidir.

Çalışanın maaşı üzerinde bulunan haciz/nafaka gibi yasal kesintiler (Maaşın %25'i düzeyinde) prime esas kazanç ve emeklilik keseneği etkilenmediği sürece ödenecek katkı payı tutarını değiştirmeyecektir.

Çalışanlar, otomatik katılım kapsamında, mevzuatta belirlenen oranın üzerinde bir oranda katkı payı kesilmesini her zaman talep edebilir.

Çalışanın ücretinden yapılacak kesinti dışında ek katkı payı ödemesi yapılamaz.

Çalışanın ücretinden yapılacak kesinti dışında ek katkı payı ödemesi yapılamaz.

Katkı payı prime esas kazanç ve emeklilik keseneği referans alınarak hesaplanacaktır.

İşverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlar nelerdir?

a. İşverenin bu yükümlülüklere ve otomatik katılım kapsamında yürürlüğe konacak mevzuata uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100 TL idari para cezası uygulanır.

b. İşveren katkı payını emeklilik şirketine eksik, geç aktarması veya aktarmaması durumunda, çalışanın birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur.

Otomatik katılımda sisteme dahil olmak üzere işverenler tarafından hangi formlar doldurulacak?

İşverenle emeklilik şirketi arasında tarafların yükümlülüklerini detaylandıran bir sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmelerin asgari içeriği, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 30.12.2016 tarih ve 2016/39 sayılı genelgede belirtilmiştir.

Otomatik katılımda sisteme dahil etmek üzere işverenler çalışanlarından hangi formları doldurmalarını/imzalamalarını isteyecektir?

İşverenler çalışanlarından herhangi bir form ve imza almayacaktır.

Otomatik katılım kapsamında işverene ek fayda ya da promosyon uygulaması yapılabilir mi?

Hayır yapılamaz

İşveren çalışanı adına katkı payı ödemesi yapabilir mi?

İşveren otomatik katılım sistemi kapsamında çalışanı adına katkı payı ödemesi yapamaz. Diğer taraftan, işveren grup emeklilik sözleşmesi (İGES) kapsamında çalışana katkı payı ödemesi yapılabilir.

İşveren çalışana fayda sunmak amacıyla, otomatik katılım sistemi kapsamında ödenecek katkı paylarını çalışan ücretinden kesmek yerine kendisi ödeyebilir mi?

Hayır. Bu şekilde ödeme yapmak isteyen işveren İGES kapsamına dahil olmak zorundadır. Ayrıca işveren, çalışanı herhalükarda otomatik katılım sistemine dahil etmekle yükümlüdür.

İşverenler emeklilik şirketini değiştirebilir mi?

İşveren Müsteşarlıkça belirlenen esaslar dâhilinde emeklilik şirketi değişikliği yapabilir.

Çalışanın, birden fazla işverenle çalışması durumunda her bir işveren altında otomatik katılım sistemine dahil olacak mıdır?

Çalışanın, otomatik katılım kapsamında yer alan her bir işvereni nezdinde otomatik katılım sözleşmesi açılacaktır.

Çalışanlar, otomatik katılım sistemine giriş esnasında herhangi bir fon tercihinde bulunmazsa katkı payları hangi fonlarda yatırıma yönlenecektir? Sistemin devamındaki fon yapısı nasıl olacaktır?

Çalışanlar tarafından faizli veya faizsiz fon tercihinin yapılmaması durumunda, işverenin bildirdiği fon tercihi geçerli olacaktır. Bu kapsamda, katkı payları yapılan tercih doğrultusunda öncelikle planda yer alan "Başlangıç Fon"larına yönlendirilir. . 01.07.2016 tarihine kadar "Başlangıç Fon"unda değerlenir;bu tarihten sonra bu fondan ayrılmayı tercih eden çalışanlara sonucu bağlayıcı olmamak kaydıyla risk profil anketi sunulur. Katkı payları ve birikim katılımcı tercihi doğrultusunda sunulan farklı risk profilindeki fonlar/fon grupları aracılığı ile yatırıma yönlendirilir. Başlangıç Fonu»ndan müşteri herhangi bir değişiklik yapmaz ise birinci yıl sonunda otomatik olarak «Standart Fon»a geçirilecektir. Standart fondan ayrılmayı tercih eden çalışanlara da sonucu bağlayıcı olmamak kaydıyla risk profili anketi sunulacaktır.

Çalışanın fon dağılım değişikliği yapmasının bir sınırı var mıdır?

Çalışanlar yılda 6 defa fon dağılım değişikliği yapabilir.

Mevcut işyerinde SGK'dan emekli ve 45 yaşın altında çalışan varsa otomatik katılım ile sisteme dahil edilecek midir?

Evet dahil edilecektir.

Çalışanın maaşı üzerinde haciz/nafaka gibi yasal kesintiler varsa (Maaşın %25'i düzeyinde) katkı payı ödemesi için maaşından kesinti yapılabilir mi?

Prime esas kazanç ve emeklilik keseneği etkilenmediği sürece ödenecek katkı payı tutarı değişmez.

Çalışanlar otomatik katılım kapsamında mevzuatta belirlenenin oranın üzerinde bir oranda katkı pay kesilmesini talep edebilir mi?

Evet, talep edebilirler.

Otomatik katılım sözleşmeleri kapsamında çalışanlar ek katkı payı ödemesi yapabilirler mi?

Çalışanın ücretinden yapılacak kesinti dışında ek katkı payı ödemesi yapılamaz.

Katkı payı neye göre hesap edilecektir?

Prime esas kazanç ve emeklilik keseneği referans alınarak hesaplanacaktır.

Çalışan işsiz kaldığında otomatik katılım kapsamındaki sözleşmesi devam edebilir mi?

Çalışan ilgili emeklilik planına devam etmek isterse bu sözleşmeye ilişkin tasarrufta bulunma hakkı çalışandadır.

Çalışan işten ayrılırsa bildirimleri kime yapacaktır?

Çalışanın işten ayrılması durumunda, tüm işlemlerini doğrudan emeklilik şirketi ile gerçekleştirecektir.

Çalışan iş değiştirdiğinde, yeni işyerinde otomatik katılım kapsamında emeklilik planı varsa nasıl bir yöntem izlenecektir?

Çalışan iş değiştirdiğinde, yeni işvereninde otomatik katılım kapsamında bir emeklilik planı yok ise veya kişinin çalışma ilişkisi son ermiş ise , mevcut emeklilik planına kendisi devam edebilir. Bu durumda otomatik katılım sözleşmesinin olduğu emeklilik şirketine ödemeleri kendisi yapar (kredi kartı, banka hesabı vs kanalıyla). Çalışanın katkı payı ödemeye devam etmeyi talep etmemesi durumunda azami 3 ay ödemeye ara verebilir yada ayrılma işlemi gerçekleştirilir. Çalışan katkı payı ödemeye yönelik yada ara verme talebini, işyeri değişikliğini/işten ayrılmayı izleyen ayın sonuna kadar yazılı bir şekilde veya hertürlü güvenli elektronik iletişim aracı ile şirkete bildirmek zorundadır. Çalışanın, işyerini değiştirmesi ve yeni işyerinde sunulan bir emeklilik planı bulunmaması veya kişinin çalışma ilişkisinin sona ermesi hallerinde, önceki işyerinde dâhil olduğu emeklilik planı kapsamında, en az ilgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanacak aylık asgari brüt ücretin %3'ü oranında katkı payı ödeyerek sistemde kalmaya devam etmesi mümkündür. İşten ayrıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar katkı payını ödemeye devam etme veya ödemeye ara verme veyahut sözleşmeden ayrılma talebini yazılı bir şekilde veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla iletilmesi gerektiği ve işten ayrıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar ilgili talebin iletilmemesi halinde sözleşmeden ayrılma işlemlerinin gerçekleştirileceği hususlarında yazılı bir şekilde veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla bildirimde bulunulur.

Çalışan iş değiştirdiğinde, yeni iş yerinde otomatik katılım kapsamında emeklilik planı yoksa mevcut emeklilik planına devam edebilir mi?

Çalışan iş değiştirdiğinde, yeni işvereninde otomatik katılım kapsamında bir emeklilik planı yok ise, mevcut emeklilik planına kendisi devam edebilir. Bu durumda otomatik katılım sözleşmesinin olduğu emeklilik şirketine ödemeleri kendisi yapar (kredi kartı, banka hesabı vs kanalıyla). İşyeri değişen çalışanın yeni işyerinde çalışanlara sunulan bir emeklilik planı bulunmaması ve çalışanın katkı payı ödemeye devam etmeyi talep etmemesi durumunda ilgili emeklilik sözleşmesinden ayrılma işlemi gerçekleştirilir. Çalışan katkı payı ödemeye yönelik talebini, işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar şirkete bildirmek zorundadır.

Otomatik katılım dışında, bireysel emeklilik sisteminde (BES) sözleşmesi olan çalışanlar otomatik katılıma dahil olacak mıdır?

Evet, otomatik katılım sistemine dahil olma şartı taşıyan tüm çalışanlar sisteme dahil olacaktır.

Çalışanlar otomatik katılım kapsamı dışındaki BES sözleşmesiyle otomatik katılım sistemine devam edebilir mi?

Hayır, otomatik katılım ile yeni sözleşme başlatılacaktır. Mevcut BES sözleşmeleri ayrı olarak devam edecektir.

İşverenin iflası durumunda çalışanın katkı payı ödemeleri nasıl takip edilir?

Çalışan katkı payı, işverenin taraf olduğu 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki haciz ve iflas yoluyla takip bakımından işçi alacağı niteliğinde imtiyazlı bir alacaktır. İşverenler otomatik katılım uygulaması kapsamındaki yükümlülükleri bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenir.

Otomatik katılım kapsamında çalışandan sisteme girişte, sistemde kaldığı sürece ve sistemden çıkışta hangi ücretler alınır?

Otomatik katılım kapsamında çalışanlardan sisteme girerken giriş aidatı, sistemden ayrılma durumunda ise herhangi bir ertelenmiş aidat ya da ücret ödemesi alınamaz. Sistemde bulunduğu sürece çalışanların emeklilik hesabındaki birikimleri üzerinden emeklilik şirketleri tarafından Fon İşletim Gider Kesintisi (FİGK) dışında bir kesinti yapılmaz. Otomatik katılım kapsamında işverenleri aracılığı ile bireysel emeklilik sistemine dâhil edilen çalışanlara sSunulan tüm fonlar için azami yıllık fon işletim gider kesintisi oranı (FİGK) % 0,85 olarak uygulanır. Mevzuat uyarınca otomatik katılım kapsamında sunulan emeklilik yatırım fonlarında FIGK dahil Fon Toplam Gider Kesintisi (FTGK) maksimum yıllık %1,09'u aşamaz.

Otomatik katılım kapsamı dışında BES sözleşmesi olan bir katılımcı için uygulanan devlet katkısı limiti bu sözleşmeler için de geçerli olacak mıdır? Yoksa otomatik katılım için devlet katkısı üst sınırı ayrıca mı belirlenmektedir?

Otomatik katılım kapsamındaki sözleşmeler için devlet katkısı üst sınırı BES sözleşmelerinin devlet katkısı limitinden ayrı hesaplanacaktır.

Başlangıç devlet katkısının hesaplanmasında dikkat edilecek hususlar?

Başlangıç Devlet Katkısı otomatik katılım kapsamında sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, cayma süresinin bitimini takip eden ayda hesaplanır. Cayma süresi dolan birden fazla sözleşmesi olan çalışanın başlangıç devlet katkısı, cayma süresinin bittiği aydaki sözleşme başına ödenen katkı paylarının ağırlığı dikkate alınarak hesaplanır ve çalışanın sözleşmelerine paylaştırılır. Bu sözleşmelerden birinden ayrılma işlemi gerçekleşmesi durumunda, bu sözleşme için taahhüt edilen başlangıç devlet katkısı kalan sözleşmelerine dağıtılır. Dağıtım yapılacak birden fazla sözleşmenin olması halinde ilk dağıtımın yapıldığı, cayma süresinin bittiği aydaki sözleşme başına ödenen katkı paylarının ağırlıkları esas alınır. Bütün sözleşmelerinden ayrılmak suretiyle sistemden ayrılmış olan çalışanın yeniden sisteme dahil olması halinde, başlangıç devlet katkısı yeniden hesaplanmaz.

Çalışanlara devlet tarafından verilecek ek katkılar nelerdir?
 • Çalışanın ödediği katkı payının %25'i oranında devlet katkısı
 • 2 aylık cayma süresinin sonunda sistemde kalmayı tercih etmeleri halinde 1000 TL başlangıç devlet katkısı
 • Emeklilik döneminde birikimini yıllık gelir sigortası olarak almayı tercih eden çalışanlara ise ek %5 devlet katkısı
Otomatik katılım kapsamında sunulacak devlet katkılarına hak ediş süresi bulunmakta mıdır?

%25 oranındaki devlet katkısı teşviki ile 1.000 TL'lik başlangıç devlet katkısı teşviki için hak kazanma süreleri aynı olup, hak ediş süreleri aşağıda yer alan tabloda açıklanmıştır.

Sistemde tamamlanan yıl sayısı Devlet katkısı hak ediş oranı
3 yıla kadar %0
3 yıldan 6 yıla kadar %15
6 yıldan 10 yıla kadar %35
10 yıl ve daha fazla –(Emeklilik Öncesi ) %60
Emeklilik Dönemi, vefat, maluliyet %100
Otomatik katılım kapsamında elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas süreler, diğer BES sözleşmeleri kapsamında elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas süreler ile birleştirilebilir mi?

Otomatik katılım kapsamında elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas süreler ile diğer hak ve yükümlülükler otomatik katılım kapsamındaki BES sözleşmeleri ile birleştirilemez.

Çalışanlar emeklilik hakkını nasıl elde eder?

Otomatik katılım sisteminde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayan çalışanlar emeklilik hakkı kazanır.

Emeklilik hakkını kullanan çalışanlar hangi teşviklerden faydalanır?

Emeklilik hakkını kullanarak sistemden ayrılan çalışanlar, aşağıdaki teşviklerden tamamen faydalanır:

 • Düzenli olarak hesabına ödenen %25 oranındaki devlet katkısı
 • 1.000 TL tutarındaki sisteme giriş esnasında verilen devlet katkısı
 • Emeklilik hakkının kullanılması halinde bireysel emeklilik hesabında bulunan birikimi en az on yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana birikiminin %5 i oranında ek devlet katkısı
Çalışanlar birikimini nasıl alabilir?

Çalışanlar birikimini 3 yolla alabilir:

 • Toplu Para
 • Programlanmış Geri Ödeme: Kendi belirleyeceği tutarda emekli maaşı şeklinde alır ve parasının tamamı sonlanıncaya kadar devam eder.
 • Yıllık Gelir Sigortası*: Ömür boyu emekli maaşı şeklinde alır.
Çalışan caydıktan/ayrıldıktan sonra iİşverenler çalışanı yeniden sisteme ne zaman dahil etmelidir?
 • Bir işyerine bağlı otomatik katılım emeklilik planından ayrılan çalışanlar, işverenleri tarafından, halen şirkette çalışıyor olması ve 45 yaşını doldurmamış olması şartıyla otomatik olarak sisteme tekrar dâhil edilirler.
 • Emeklilik Gözetim Merkezi( EGM) , mevcut verilere göre her takvim yılı sonunda, bir önceki takvim yılında bir işyerine bağlı emeklilik planından ayrılan çalışanlardan aynı işyerinde çalışmaya devam eden ve müteakip Nisan ayı sonu itibarıyla kırk beş yaşını doldurmayacak olanları tespit eder ve emeklilik şirketine bir ay içerisinde bildirir. Emeklilik şirketi EGM bildirimini izleyen ay sonuna kadar tespit edilen çalışanları ilgili işverenlere, sisteme tekrar dâhil edilmelerini teminen bildirir. İşverenler, bildirimi izleyen ikinci ayın sonuna kadar söz konusu çalışanlarını sisteme dâhil ederler.
Çalışan caydıktan/ayrıldıktan sonra istediği zaman tekrar sisteme girebilir mi?

Cayma/ayrılma işlemi gerçekleştirilen bir çalışanın, kendi talebi doğrultusunda, tekrar sisteme dâhil edilmesi mümkün değildir. Ancak, aynı işyerinde çalışmaya devam eden ve belirtilen koşulları sağlayan çalışanlar Müsteşarlıkça belirlenen usuller kapsamında otomatik sisteme dahil edilir.

*Bu tercihi kullanan çalışan, birikiminin %5'i kadar daha ek devlet katkısı teşvikinden faydalanabilir.

Bu metinde yer alan tüm sorular ve cevaplar 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu değiştiren 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde ve Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik ve ilgili duyurular göz önünde alınarak hazırlanmıştır. Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili mevzuat değişikliklerinde yâda yeni yayımlanacak alt mevzuat düzenlemelerinde İlgili genelgelerin yayımı ile birlikte bu metinde verilen bilgilerden farklı usuller öngörülebilir.

Önceki Sonraki
bes logo
SA
Euro.Message madebycat

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AVIVASA Gizlilik Sözleşmesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat